Rodilí mluvčí do škol

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace je partnerem projektu CZ.1.07/1.1.00/55.0002

„Rodilí mluvčí do škol – zvyšování jazykové vybavenosti žáků základních škol pomocí rodilých mluvčích a zapojením škol do mezinárodních projektů“

Aktivity projektu:

  1. Zapojení rodilého mluvčího do výuky
  2. Zavádění metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) do výuky na základních školách
  3. Podpora základních škol při přípravě a zapojování se do mezinárodních projektů
Investice do rozvoje vzdělání

Projekt Zelená škola

Naše škola je zapojena do unikátního projektu "Zelená škola".

Zelená škola

Projekt Aktivní škola

Naše škola je zapojena do projektu "Aktivní škola".

Aktivní škola

Projekt Globe

Naše škola je zapojena do projektu "GLOBE".

Projekt Globe

Inkluze společně

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_16_022
Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP
Název projektu CZ: Inkluze společně
Reg. č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0001110
Realizace projektu: 2. 1. 2017 – 1. 1. 2019

Aktivity projektu/šablony:
II/1.1. Školní asistent
II/1.3. Školní psycholog
II/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP 32 hodin
II/2.4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP 56 hodin, čtenářská gramotnost, cizí jazyky
II/2.12 CLIL ve výuce na ZŠ
II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
II/4.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Inkluze společně

Obědy do škol

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace je zapojena do projektu v rámci výzvy č. 30_17_007 „Obědy do škol ve Zlínském kraji“ v období únor 2018 – červen 2018.

Cílem projektu je zajistit dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin ve věku 3-15 let navštěvujících mateřské školy a základní školy (vč. Víceletých gymnázií) bezúplatné školní stravování.

Obědy do škol

Výuka přírodních věd nově

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace je partnerem projektu „Výuka přírodních věd nově“ a stala se tak Centrem kolegiální podpory

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000520

Doba trvání: 1. 10. 2016 - 30. 9. 2019

Příjemce: Společnost pro kvalitu školy, z. s.

Výuka přírodních věd nově

Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace je zapojena do projektu „Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí“, s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660.

Univerzita Palackého v Olomouci

Příjemcem dotace je Univerzita Palackého v Olomouci. Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů.

Základní cíle: a) Rozvoj kvality vzdělávání zaměřené na rozvoj kompetencí učitelů prostřednictvím podpory oborových didaktik a mezipředmětových vztahů b) Vytvoření funkčních společenství praxí při zapojených univerzitách jako prostředí rozvoje klíčových kompetencí c) Rozvoj osobnostních dovedností směřujících k reflexi vlastní výuky na základě akčního výzkumu

Aktivity budou směřovat především k: - Rozvoji dovedností v oblasti užívání nových forem a metod výuky. - Rozvoj dovedností v oblasti reflexe vlastní výukové činnosti a na základě toho dovednost plánovat a realizovat rozvoj vzdělávacích aktivit. - Prostřednictvím výzkumných metod analyzovat kurikula a navrhovat jejich doplnění či změny. - Rozvoj dovedností v oblasti práce s heterogenní skupinou.

Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí