Zápisový lístek
13. únor 2019

Zápisový lístek se vydává pouze zákonným zástupcům žáka proti podpisu. Bude vydáván u výchovné poradkyně Mgr. Salamonové v úředních hodinách – viz odkaz Školní poradenské pracoviště.

Žák ZÁPISOVÝ LÍSTEK vyplní a odevzdá na vybranou SŠ nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů. Neučiní-li tak, vzdává se práva být přijat na danou školu a na jeho místo přijmou jiného uchazeče.

PhDr. Milena Medková