Zápis žáků do 1. třídy - školní rok 2019/2020
20. březen 2019

Zápis žáků do 1. třídy na školní rok 2019/2020 se uskuteční ve čtvrtek 4. dubna 2019 v době od 12:00 – 18:00 hodin.

Maximální kapacita přijatých žáků do 1. ročníků pro školní rok 2019/2020 - 63 žáci/3 třídy.

Kritéria přijetí:

K povinné školní docházce budou přednostně přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu naší školy (spádové děti), děti umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, dále děti z ostatních oblastí (informace o spádových oblastech a další důležité informace týkající se zápisu do 1. třídy najdete v sekci - Předškoláci).

Pokud počet spádových dětí přesáhne počet volných míst, rozhodne o přijetí mezi nimi los.

V případě, že po přijetí spádových dětí zůstanou volná místa, budou na tato místa přijímány nespádové děti.

Pokud počet nespádových dětí bude vyšší než počet volných míst po přijetí spádových dětí, rozhodne o přijetí mezi nimi los.

Způsob a termín případného losování určí ředitelka školy.

Během doby od podání žádosti do vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí mají zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu. Termín stanoví ředitelka školy při zápisu.

V případě, že zákonným zástupcům termín zápisu nevyhovuje ze závažných důvodů, kontaktujte školu na: 571 622 546, 702 008 840 pro dohodnutí dalšího postupu.

Průběh zápisu:

1. Formální část – sestává z vyplnění Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání, popřípadě k vyplnění Žádosti o odklad školní docházky. K této části zápisu je nutné přinést s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Tato část zápisu je povinná (může proběhnout i bez účasti dítěte) 2. Motivační část - motivační část zápisu je založena na rozhovoru učitelky s dítětem a dalších činnostech dítěte. Cílem je motivovat dítě pro školní docházku. V rámci neformálního rozhovoru pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností na základě školou vybraných činností. Pokud zákonný zástupce nesouhlasí s motivační části zápisu, nemusí se jí dítě zúčastnit.

Předčasné zaškolení

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře (pediatra), kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 sb,. školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ředitelka. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě: - písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce - doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení - doporučujícího posouzení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa

Více informací: www.zskrizna.cz, Informace, Předškoláci

Dokumenty k vyplnění (můžete vyplnit před zápisem): Žádost o přijetí, Žádost o odklad, Souhlas s motivační části zápisu najdete k vyplnění na: www.zskrizna.cz, Dokumenty – Ke stažení