Provoz školy do konce školního roku 2019/2020 - aktualizace, základní informace
4. květen 2020

Vážení zákonní zástupci,

na základě dokumentu „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2010“, MŠMT, 30. 4. 2020, zveřejněno 2. 5. 2020 mají žáci 1. stupně ZŠ možnost účastnit se vzdělávacích aktivit ve škole od 25. 5. 2020 a žáci 9. ročníků od 11. 5. 2020. Docházka není povinná, souběžně bude pokračovat distanční vzdělávání.

Zákonný zástupce žáka 1. stupně je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020. Zájem oznámí písemně třídnímu učiteli prostřednictvím emailu (adresa ve tvaru prijmeni @zskrizna.cz, příklad novakova@zskrizna.cz)

Zákonný zástupce žáka 9. ročníku je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020. Zájem oznámí písemně třídnímu učiteli prostřednictvím emailu (adresa ve tvaru prijmeni @zskrizna.cz, příklad novakova@zskrizna.cz)

Bude-li zájem o přítomnost žáků 1. stupně ve škole přesahovat organizační, technické a personální možnosti školy, rozhodne o přijetí žáka do skupiny ředitelka školy podle těchto KRITÉRIÍ: - zákonní zástupci žáka v době od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 chodí do zaměstnání - žák nepatří do rizikové skupiny

Organizace vzdělávacích aktivit a další souvislosti:

1. Zákonní zástupci jsou povinni podepsat čestné prohlášení a seznámení s rizikovými faktory stanovenými Ministerstvem zdravotnictví. Pokud zákonný zástupce čestné prohlášení nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole povolena (formulář najdete na webových stránkách školy pod odkazem Dokumenty ke stažení, název „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“).

2. Provozní doba školy:

a) 1. – 3. ročníky: každý pracovní den 8:00 - 16:00 (dopolední vzdělávání dle rozvrhu + odpolední vzdělávání, dítě je možné vyzvednou dříve, dle stanovených pravidel). Do odpoledního vzdělávání budou zařazeni pouze žáci, kteří byli přihlášeni do školní družiny. Ranní družina není poskytována!

b) 4. – 5. ročníky: každý pracovní den 8:00 – konec vzdělávání dle rozvrhu v jednotlivých třídách

c) 9. ročníky: cílem je příprava na přijímací zkoušky na SŠ. Četnost, obsah a rozsah setkání žáků s vyučujícími přímo ve škole bude stanoven na základě zájmu žáků a vyhodnocení jejich potřeb vyučujících předmětů, z nichž se skládají přijímací zkoušky. Nebude se jednat o každodenní výuku.

3. Před 8:00 hodinou vstup do školy není povolen. Žáky si budou vyzvedávat vyučující na místě určení – předpoklad školní hřiště.

4 . Vzdělávání bude probíhat na 1. stupni i v 9. ročnících ve skupinách o maximálním počtu 15 žáků. Složení skupin je neměnné.

5. Školní stravování bude zajištěno pro žáky 1. stupně – podle počtu přihlášených žáků a možnosti dodržet veškerá hygienická opatření. Rodič musí žáka ke stravování přihlásit. Bližší informace ke školnímu stravování budou zveřejněny po 18. 5. 2020.

6. Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

7. Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

8. Upozornění pro zákonné zástupce ŽÁKŮ patřících do RIZIKOVÉ SKUPINY:

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden z následujících bodů nebo pokud alespoň jeden z následujících bodů naplňuje osoba, která s nim žije ve společné domácnosti.

1. Chronické onemocnění plic s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou

2. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze

3. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě b) při protinádorové léčbě c) po transplantacích solidních orgánů a/nebo kostní dřeně

4. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2)

5. Farmakologicky léčený diabetes mellitus

6. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)

7. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

Doporučujeme zvážit tyto rizikové faktory, a pokud dítě patří do rizikové skupiny, dítě do školy neposílat.

PhDr. Milena Medková