Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Odvolání SŠ - pro žáky 9. a 7. ročníků
18. květen 2021

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

Podání odvolání

Uchazeč může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona).

Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal, a ředitel školy následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu příslušného kraje (v případě hl. města Prahy Magistrátu hlavního města Prahy) podle § 86 až 88 správního řádu (spolu s odvoláním zasílá zejména správní spis a kritéria přijímacího řízení, podle kterých bylo postupováno) v souladu s § 16 odst. 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb.; rozhodnutí může být změněno v rámci tzv. autoremedury (podle § 87 správního řádu a § 183 odst. 3 školského zákona), nebo bude předán spis se stanoviskem školy a s podklady o uskutečněném přijímacím řízení dotčeného uchazeče odvolacímu orgánu nejpozději do 30 dnů od doručení odvolání. Krajský úřad (případně Magistrát hlavního města Prahy) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí ředitele střední školy na základě § 183 odst. 4 školského zákona a podle § 89 až 93 správního řádu.

Vzor odvolání není stanoven, doporučuje se však uvádět minimálně níže uvedené náležitosti:

1. Název školy a její adresa (odvolání se zasílá řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal);

2. Datum;

3. Odvolání proti nepřijetí ke studiu;

4. Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna / dcery (jméno a příjmení) ke studiu na (název oboru vzdělání a případně kód oboru); Pozn. Je možné uvést i důvody, pro které je odvolání podáváno;.

5. Podpis zákonného zástupce nezletilého žáka;

6. Jméno zákonného zástupce nezletilého žáka;

7. Adresa, na kterou má být rozhodnutí o odvolání zasláno; Pozn.: Za nezletilého uchazeče podává odvolání zákonný zástupce, zletilý uchazeč podává a podepisuje odvolání sám.

Vzor odvolání: pod odkazem Dokumenty - Ke stažení