Prevence rizikového chování

Mgr. Jana Bernátková

Úřední hodiny

St  12:30 – 13:15
      Čt   8:00 –   9:45
nebo indivudálně dle domluvy

Oblasti činnosti

 1. Nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy
 2. Experimenty žáků s návykovými látkami
 3. Vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole
 4. Fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole
 5. Projevy rasové a menšinové intolerance
 6. Domácí násilí a sexuální zneužívání
 7. ... a další problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků

Články

Preventivní program školy
Obsah

Úvod

Doba, kterou prožíváme, doba převratných změn, posunujících nás mezi vyspělé evropské země, nás staví i před mnohé zátěžové situace a negativní skutečnosti. Výrazně se změnil životní styl i tempo života převážné části naší společnosti.
S novými kvalitami se musí vyrovnávat nejen dospělí, ale především mladá generace. Jsou naše děti připraveny řešit problémy, které jim přináší každodenní život? Jsou schopny čelit negativním vlivům okolí? Jsou dostatečně vybaveny obrannými mechanismy?
Pedagogové spolu s rodiči a dalšími subjekty ve výchovném působení v současné době musí akceptovat existenci ve společnosti nežádoucích, tzv. sociálně patologických jevů a společně vyvíjet aktivity, směřující k prevenci.
Proto se naše škola zaměřila na realizaci komplexního programu primární prevence sociálně patologických jevů zaměřeného na tyto oblasti:

- zdravý životní styl - drogové závislosti, alkoholismus, kouření - záškoláctví - šikanování, vandalismus - xenofobie, rasismus, intolerance - krádeže - vandalismus - virtuální drogy - kriminalita - gambling - poruchy příjmu potravy - sexuální rizikové chování - rizikové sporty a chování v dopravě - týrání a zneužívání dětí - domácí násilí

Cíl programu

Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči rizikovému chování.
Cílem našeho programu je zahájit ve škole komplexní primární program, do kterého bude zahrnuto vše důležité, co je v současné době na naší škole k dispozici. Důraz bude položen na informovanost žáků v hodinách občanské nauky, osobnostně sociální výchovy. A dále na širokou nabídku volnočasových aktivit podle možností školy. Nabídku žákům předložíme na základě pravidelných schůzek školního parlamentu, do kterého je volen zástupce z každé třídy. Cílem bude také motivovat učitele k aktivnímu zapojení do realizace programu ve svých hodinách i na neformální bázi při komunikaci se žáky, ke spolupráci s kolegy a k vzájemné informovanosti o chování žáků prostřednictvím výchovné poradkyně a metodika školní prevence.
Cílem bude vést žáky k pocitu zdravého sebevědomí, správnému sebehodnocení, schopnosti stanovit si v životě reálné cíle, k poznávání sebe sama, k zvládání stresů, k dovednostem řešit problémy bez pomoci návykových látek. K tomuto cíli využijeme různých metod aktivního sociálního učení, individuálního přístupu k žákům, třídnických hodin apod.
Samozřejmou nedílnou součástí programu je také spolupráce s rodiči, zajištění jejich informovanosti. Cílem je motivovat je pro spolupůsobení v této oblasti a zároveň jim nabídnout možnost poradenství.

Přehled vybraných platných předpisů k realizaci prevence rizikového chování - Národní strategie rizikového chování dětí a mládeže na období 2013 – 2018, Praha, 2013 - Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č.j.:21291/2010-28 - Metodický pokyn Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízení, č.j. 22294/2013-1 - Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti ochrany a zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení zřizovaných MŠMT, č.j. 37 014/2005 - Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování prevenci a záškoláctví č.j.: 10194/2002-14 - Metodický pokyn MŠMT k výchově proti rasismu, xenofobie a intolerance, č.j.: 14 423/1999-22 - Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií CŘ při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané, č.j.:25 884/2003-24

Žáci školy

Program je zaměřen na věkovou skupinu 6 – 15 let. Jde o náročný věk, kdy dochází k tělesnému i psychickému dozrávání, utvářejí se, dotvářejí a specifikují jednotlivé složky osobnosti, identity. Základem je sebepoznání, které je důležité pro plánování budoucí identity a sociální role.

Učitelé

Hlavní roli budou hrát vyučující společenskovědních předmětů a třídní učitelé. Stejně tak pedagogičtí pracovníci, kteří se účastní s žáky akcí, vyplývajících z osnov nebo z jejich dobrovolných aktivit. Jedná se zejména o: - lyžařské kurzy - letní a zimní školy v přírodě - školní výlety - kurzy Osobnostně sociální výchovy pro žáky 6. ročníků - kurzy EVVO Nároky budou kladeny i na další pedagogy a to zejména v přístupu k žákům, který zajistí respektování osobnosti žáka. Za tímto účelem budou kolegové seznámeni s tímto programem a s hlavními pravidly primární prevence a pravidelně informováni na poradách školy. Zároveň se budou v rámci DVPP školit na téma vztah učitel – žák.

Rodiče

Naším úkolem v rámci Minimálního preventivního programu je pokračovat v informování o dané problematice na schůzkách s rodiči, vytvořit prostor pro vzájemnou komunikaci, nastolit atmosféru vzájemné spolupráce při řešení problémů apod. Budeme pracovat nejen s rodiči problémových žáků, ale samozřejmě i s ostatními.

Vlastní program

Aktivity pro žáky Preventivní působení probíhá na několika úrovních. Jedná se osvědčené aktivity v rámci možností školy, ve kterých budeme i nadále pokračovat:

Výuka

Především v hodinách občanské výchovy, osobnostně sociální výchovy, pracovních činností, tělesné výchovy atd. Prostor k preventivnímu působení se nabízí v rámci témat věnovaných zdravému životnímu stylu, společenskému chování, právnímu vědomí apod.
Vyučující budou volit takové metody a formy práce, které povedou k vytváření atmosféry spolupráce, k sebepoznávání žáků, zdravému sebehodnocení, přispějí k zdokonalování schopnosti komunikace apod.
V rámci vhodných témat budeme využívat odborníků k besedám – lékaři, sociální kurátoři, probační pracovníci, nízkoprahová zařízení, Policie ČR, městská policie atd.
V rámci propagace budeme využívat místní a regionální tisk, TV, internet.

Poradenská činnost

Spolupráce s vedením školy, s pracovníky PPP, konzultace s jednotlivými vyučujícími, spolupráce s výchovným poradcem na škole. Vzájemně se informují o problémech na škole.

Další aktivity na škole

Na škole pracuje školní parlament, který se aktivně zapojuje do širokého dění. V rámci preventivního programu jsou pravidelně uskutečňovány tyto akce: besedy s Policií ČR, besedy s odborníky na téma: návykové látky, kouření, sexuální výchova atd. Škola pravidelně organizuje mimoškolní akce – vánoční akademii, zahradní slavnost apod. Žáci se pravidelně účastní nejrůznějších soutěží v oblasti kultury i sportu.
V případě nabídky jiných aktivit, pořádaných subjekty mimo školu (kulturní pořady, filmová představení apod.) budou s ohledem na jejich kvalitu využívány k preventivním účelům.
Každý rok organizujeme v rámci rizikového chování soutěž „Paragraf 11/55.

Vzdělávání učitelů

- školení DVPP - formou metodických písemných materiálů - využití nabídek nejrůznějších mimoškolních subjektů

Rodiče

Jednou za školní rok – plenární schůze školy – jsou rodiče seznámeni s danou problematikou a je jim vysvětleno, jak jim může škola pomoci. Dále mají možnost všichni rodiče dané problémy řešit v rámci individuálních konzultací s vedením školy, jednotlivými vyučujícími, výchovným poradcem, metodikem školní prevence.

Metodické, učební materiály a další pomůcky

Ve škole jsou k dispozici videoprogramy, publikace, časopisy, využívání interaktivních učeben.

Hodnocení aktivit

Veškerou evidenci aktivit vede školní metodik prevence a ve spolupráci s dalšími pedagogy provede vyhodnocení tak, aby bylo možné určit jejich efektivitu. Zároveň bude zpracovávat zprávy pro vedení školy či nadřízené orgány.

Závěr

Minimální preventivní program směřuje k ochraně mládeže před sociálně negativními jevy. V jeho rámci je preferován pozitivní přístup, že spíše než poskytovat informace o nežádoucích jevech, je lepší vytvářet podmínky pro využití volného času, upřednostňovat aktivity, které přinášejí pozitivní prožitky jinak než rizikovým chováním. Důraz je kladen na posilování zdravého sebevědomí, samostatné rozhodování a řešení problémů, rozvoj zdravého životního stylu.

Tento materiál je dokumentem otevřeným, který bude aktuálně doplňovaný a přehodnocovaný.

Valašské Meziříčí
5.září 2015

Zpracovala: Mgr. Jana Bernátková

Šikana pro rodiče

„Zlu k vítězství stačí, když slušní lidé nedělají nic.“ Talmud

Čeho byste si měli především všímat na chování svého dítěte při podezření na šikanování:

 1. za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi
 2. dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo
 3. dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem
 4. nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo)
 5. dítě odkládá odchod z domova, případně je na něm možno při bedlivější pozornosti pozorovat strach
 6. ztráta chuti k jídlu
 7. dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, prosí o odvoz či dovoz autem
 8. dítě chodí ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu)
 9. usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu
 10. dítě bývá doma apatické či smutné, objevují se výkyvy nálad, zmínky o možné sebevraždě, odmítá se svěřit s tím, co ho trápí
 11. dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že je ztratilo), případně doma krade peníze
 12. dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí
 13. dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná projevuje i zlobu vůči rodičům
 14. dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma, své zdravotní problémy může přehánět, případně i simulovat (manipulace s teploměrem apod.)
 15. dítě se vyhýbá docházce do školy
 16. dítě se zdržuje doma víc, než mělo ve zvyku

Naslouchejte svému dítěti, buďte mu oporou a v případě potřeby kontaktujte školu.

Prevence proti šikaně

Školní program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu ZŠ Křižná

Dokumenty, literatura, webové stránky, kontakty

Základní dokumenty a literatura:

- Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízení, č. j. 22294/2013-1
- Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č. j.: 21291/2010-28
- Kolář Michal: Nová cesta k léčbě šikany, Praha: Portál, 2011
Webové stránky s tématikou šikany a kyberšikany:

www.sikana.org
www.e-bezpeci.cz
www.ncbi.cz
Kontakty:

Sdružení linka bezpečí (116 111) www.linkabezpeci.cz
Poradna webu Minimalizace šikany www.minimalizacesikany.cz
Internet poradna www.internetporadna.cz
Kontaktní centrum www.horka-linka.cz
Poradna E-bezpečí www.napisnam.cz

Škola a prevence šikanování

Základem prevence šikanování a násilí ve škole je podpora pozitivních vzájemných vztahů mezi žáky, mezi učiteli a žáky. Naše škola usiluje o vytváření bezpečného prostředí a za tím účelem vést žáky k pocitu zdravého sebevědomí, správnému sebehodnocení, schopnosti stanovit si v životě reálné cíle, podporovat solidaritu a toleranci, rozvíjet spolupráci a vzájemný respekt a klást důraz na právní odpovědnost každého jedince.

Pedagogičtí pracovníci:

 1. Zajímají se o problematiku šikanování
 2. Spolupracují s kolegy ve škole
 3. Sledují chování dětí v hodinách i o přestávkách
 4. Sledují situaci ve svých třídách i v jiných třídách
 5. Při řešení problému spolupracují s vedením školy, výchovným poradcem, metodikem školní prevence
 6. Třídní učitel informuje děti, na koho se mají obrátit, pokud jsou obětí šikany, nebo jsou svědkem šikany
 7. Třídní učitel
 8. Školní metodik prevence Mgr. Jana Bernátková
 9. Výchovná poradkyně Šárka Navrátilová
 10. Ředitelka školy PhDr. Milena Medková
 11. Rodiče
 12. Někomu, komu důvěřuje
 13. Linka bezpečí (116 111)

Spolupráce s rodiči:

Rodiče jsou se školním programem proti šikanování seznámeni na třídních schůzkách. Využívají konzultačních hodin metodika školní prevence a výchovného poradce. Formou letáku jsou seznámeni s pojmem, co je to šikanování, následkem šikanování, jak dítě zachránit.

Definice šikanování Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a opakované užití fyzických a psychických útoků jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit.

Znaky šikanování:
 1. Záměrnost
 2. Cílenost
 3. Opakování (není podmínkou)
 4. Nepoměr sil
 5. Bezmocnost oběti
 6. Nepříjemnost útoku
 7. Samoúčelnost agrese
Druhy šikanování:
 1. Fyzické aktivní přímé – útočníci oběť věší, škrtí, kopou, fackují
 2. Fyzické aktivní nepřímé – kápo pošle nohsledy, aby oběť zbili
 3. Fyzické pasivní přímé – agresor nedovolí oběti, aby si sedla do lavice
 4. Fyzicky pasivní nepřímé – agresor odmítne oběť na její požádání pustit na záchod
 5. Verbální aktivní přímé – nadávání, urážení, zesměšňování
 6. Verbální aktivní nepřímé – rozšiřování pomluv
 7. Verbální pasivní přímé – neodpovídá na pozdrav, otázky
 8. Verbální pasivní nepřímé – spolužáci se nezastanou oběti, pokud je nespravedlivě z něčeho obviněna

(zpracováno podle Koláře, 2011)

Stadia šikanování

Školní šikanování není jen záležitostí agresora oběti, ale zasahuje celou skupinu, může se objevit v každé skupině. Je důležité znát pět stadií šikanování a dokázat je rozpoznat.

První stadium: Zrod ostrakismu

Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen skupiny necítí dobře. Je neoblíben a není uznáván. Ostatní ho více méně odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho, spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet legrácky apod. Tato situace je již zárodečnou podobou šikanování a obsahuje riziko dalšího negativního vývoje.

Druhé stadium: Fyzická agrese a přitvrzování manipulace

V zátěžových situacích, kdy ve skupině stoupá napětí, začnou ostrakizovaní žáci sloužit jako hromosvod. Spolužáci si na nich odreagovávají nepříjemné pocity například z očekávané těžké písemné práce, z konfliktu s učitelem nebo prostě jen z toho, že chození do školy je obtěžuje. Manipulace se přitvrzuje a objevuje se se ponejvíc subtilní fyzická agrese.

Třetí stadium: Vytvoření jádra agresorů (klíčový moment)

Vytváří se skupina agresorů, úderné jádro. Tito šiřitelé „viru“ začnou spolupracovat a systematicky šikanovat nejvhodnější oběť. V počátku se jejich obětmi stávají žáci, kteří jsou v hierarchii nejníže, tedy ti „slabí“.

Čtvrté stadium: Většina přijímá normy

Normy agresorů jsou přijaty většinou a stanou se nepsaným zákonem. Ve skupině dojde k šokující proměně. V této době získává neformální tlak ke konformitě novou dynamiku a málokdo se mu dokáže postavit. To, co hlásají pedagogové, ustupuje do pozadí. I mírní a ukáznění žáci se začnou chovat krutě, aktivně se účastní týrání spolužáka prožívají při tom uspokojení.

Páté stadium: Totalita neboli dokonalá šikana

Násilí jako normu přijímají všichni členové třídy. Šikanování se stává skupinovým programem. Nastává stadium vykořisťování, kdy se žáci rozdělí na „otrokáře“, kteří mají všechna práva a „otroky“, kteří jsou zcela bez práv.

První pomoc při šikanování (Kolář, 2011)

Příklady varovných signálů šikanování:
 1. Žák vchází s učitelem do třídy, nenápadně postává o přestávce u kabinetu, přichází pozdě do hodiny, chodí vždy jako poslední
 2. Dítě je osamocené, s nikým se nebaví, nemá kamaráda
 3. Dítě je stísněné, má smutnou náladu, působí nešťastně
 4. Žák nechodí na tělocvik, zůstává ve třídě, má nadměrnou absenci, případně i neomluvenou absenci
 5. Žák je okázale přehlížen, odmítán, izolován
 6. Žák je ponižován a zesměšňován
 7. Stále postrádá nějaké věci
 8. Odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy
 9. Zašpiněný nebo poškozený oděv

(Zejména je třeba věnovat pozornost mladším žákům, nově zařazeným do třídy, neboť konflikty v době adaptace nových žáků nejsou vzácností!)


Rodiče žáků by si měli všímat především těchto možných signálů šikanování:
 1. Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi
 2. Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas
 3. Nechuť jít ráno do školy (zvláště, když dříve mělo dítě školu rádo)
 4. Dítě odkládá odchod z domova, případně je na něm možno pozorovat strach)
 5. Ztráta chuti k jídlu
 6. Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně
 7. Usíná s pláčem, má neklidný spánek
 8. Odmítá se svěřit s tím, co ho trápí
 9. Žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody, případně krade doma peníze
 10. Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, snaží se zůstat doma

Základní scénář pro počáteční šikanu
 1. Odhad závažnosti onemocnění skupiny a stanovení šikany
 2. Rozhovor s informátory a oběťmi
 3. Nalezení vhodných svědků (ve spolupráci s informátory a oběťmi vytipujeme členy skupiny, kteří budou pravdivě vypovídat, žáky, kteří s obětí kamarádí, nebo ji alespoň neodmítají, žáky kteří nejsou závislí na agresorech)
 4. Individuální rozhovory se svědky (zorganizujeme je tak, aby o nich ostatní nevěděli)
 5. Ochrana oběti (zvýšený dozor, bezpečné příchody a odchody ze školy)
 6. Předběžná diagnóza
 7. Realizace vhodné metody (metoda usmíření, vnějšího nátlaku)
 8. Třídní hodina (efekt metody usmíření, oznámení o potrestání agresorů)
 9. Rozhovor s rodiči oběti (informování rodičů o zjištěních a závěrech školy, domluva na dalších opatřeních)
 10. Třídní schůzka
 11. Práce s celou třídou (prevence)

Základní scénář pro pokročilou šikanu
 1. Bleskový odhad závažnosti a formy šikany
 2. Bezprostřední záchrana oběti
 3. Informování vedení školy
 4. Zabránění domluvě na křivé výpovědi
 5. Pomoc oběti (lékař)
 6. Oznámení na policii, informace rodičům, specialista na šikanování
 7. Vyšetřování
 8. Své zdravotní problémy může přehánět, případně simulovat (manipulace s teploměrem apod.)
 9. Dítě se vyhýbá docházce do školy
 10. Dítě se zdržuje doma více, než mělo ve zvyku

Pomoc dítěti
 1. Nenechávejte v tom dítě samotné, poskytněte mu oporu
 2. Neříkejte si, že dítě to musí vydržet
 3. Informujte školu – ředitelku školy, třídního učitele, školního metodika prevence, výchovného poradce