Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Školská rada

Školská rada - řešení problémů týkajících se zejména návrhů školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvalování výročních zpráv o činnosti školy, schvalování školního řádu, schvalování pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílu na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednání návrhu rozpočtu školy na další rok, vyjadřování k rozborům hospodaření a navrhováním opatření ke zlepšení hospodaření. Projednává také inspekční zprávy České školní inspekce, může podávat podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Složení školské rady 2017 - 2020

Zástupce jmenovaný zřizovatelem:
MUDr. Libuše Dvořáková

Zástupce volen z řad pedagogů:
Mgr. Václav Hajda - předseda školské rady

Zástupce volen z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků:
Radek Adamec, DiS.

Rada rodičů

  1. je tvořena zástupci rodičů žáků jednotlivých tříd
  2. se pravidelně schází
  3. je informována vedením školy o činnosti školy, výsledcích vzdělávání, záměrech a dalším rozvoji školy

Rodiče mají možnost se prostřednictvím Rady rodičů vyjádřit k aktuálním problémům vzdělávání a výchovy děti.

Rada rodičů se podílí na přípravě mimoškolních akcí.

Nadační fond

Adresa: Křižná 167, okres Vsetín

IČO: 67728324
ČÚ: 1767083379/800

Předpisy, kterými se školská rada řídí

Výňatek ze školského zákona

§ 167
§167 (1) - Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.
§167 (2) - Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.
§167 (3) - Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
§167 (4) - Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.
§167 (5) - Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
§167 (6) - Funkční období členů školské rady je tři roky.
§167 (7) - Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

§ 168
§168 (1) - Školská rada
    a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
    b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
    c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
    d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
    e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
    f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a g) navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
    g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
    h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
§168 (2) - Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno. §168 (3) - O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel. §168 (4) - Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.