1.MgA. Milan Kuchynka
2.Tomáš Berdych
3.akad.sochař Pavel Drda
4.Doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.