2.stupeň

Školní parlament tvoří komunikační most mezi třídními kolektivy a vedením školy. Rozvíjí smysl pro odpovědnost, pomáhá při organizaci školních akcí a podporuje spolupráci tříd. Parlament se skládá ze zástupců jednotlivých tříd 14 žáků 2. stupně. Jeho plán se přizpůsobuje aktuálním akcím školy a také návrhům žáků během roku. Při organizaci školních akcí jsou schůzky častější. V následujícím přehledu je pouze bodově vymezen obsah jednotlivých schůzek. Přivítání nových zástupců šestých tříd a seznámení se ŠP. Seznámení s projektem 72 hodin – Pomáhám, protože chci; 72 hodin dobrovolnických prací. Nacvičování vystoupení pro Diakonii. Příprava vystoupení pro Diakonii Valašské Meziříčí v rámci projektu 72 hodin. Žáci měli kromě hudebního vystoupení připravenou i výtvarnou zábavu pro klienty stacionáře. Jednalo se o barvení not a sestavování notové osnovy. Soutěž Paragraf 11/55. Zástupci tříd navrhli formu spolupráce s I. Stupněm u Halloweenu. Zahájení soutěže o nejkrásnější třídní adventní věnec. 9.ročníky zajistí Mikuláše pro 1.stupeň.

Návštěva Diakonie ve Valašském Meziříčí se souborem vánočních koled a písní.

Ponožkový den – podpora dětí s Downovým syndromem. Informace o sbírce – Den proti rakovině, zajištění prodejců. Dotazy žáků. Příprava na Dětské slyšení. Náměty k Zahradní slavnosti. Dětské slyšení – setkání základních škol se zastupiteli města. Tuto akci navštíví všichni zástupci ŠP. Zajištění prodeje kytiček pro nadaci Český den proti rakovině. Zahradní slavnost – organizace aktivit na téma 55. výročí školy.

Informace k závěru školního roku. Rozloučení s 9. ročníky a poděkování všem zástupcům.

1.stupeň

Školní parlament je formou spolupráce mezi pedagogickým sborem a třídními kolektivy. Jeho fungování rozvíjí smysl pro zodpovědnost, pomáhá při organizaci akcí školy a přispívá ke spolupráci tříd. Tento orgán je tvořen zástupci jednotlivých tříd - 16 zástupců 1. stupně. Ustanovení žáci se spolu s pedagogem scházejí několikrát do roka k projednání tradičně připravovaných akcí a sdílení námětů na aktivity nové. Obsah jednotlivých schůzek:

Září:
Přivítání nových zástupců prvních tříd, seznámení s akce školního parlamentu, zástupci mají za úkol přemýšlet o nových akcích školního parlamentu

Říjen:
Halloween – strašidelné vyučování. Třídy byly hodnoceny podle množství kostýmů v dané třídě a celkovému pojetí strašidelného vyučování Seznámení s vánočním jarmarkem a možnosti účasti jejich třídy

Listopad:
Oběd na přání – anketa o nejoblíbenější oběd

Leden:
Návštěva Diakonie ve Valašském Meziříčí

Březen:
Ponožkový den – vyjádření podpory lidem s Downovým syndromem

Květen:
Vyhodnocení škol v přírodě - fotky vystaveny na nástěnce školního parlamentu

Červen:
Rozloučení s 5. ročníky s přáním klidného přestupu na II. stupeň